Towards complete impregnation of wood chips with aqueous solutions. Part 3. Black liquor penetration into pine chips.

ABSTRACT

Presteaming of chip and applied pressure greatly influence penetration of black liquor into pine chips. Complete penetration of sapwood chips can be reached just by applying extra pressure. To achieve a high degree of penetration of the heartwood chips, air present within the wood capillaries has to be removed by presteaming. Efficient liquor penetration achieved by optimising conditions at the front-end of the SuperBatch cook has a favourable influence on performance of pulping; i.e. leads to a smaller amount of rejects and reduction in the kappa number of the pulp. Penetration of black liquor into heartwood pine chips is much slower compared to the penetration of water, probably, due to differences in surface properties of liquids, such as viscosity and surface tension.
Kohti puuhakkeen täydellistä impregnointia. Osa 3. Mustalipeän imeytyminen
Täydellinen hakkeen imeytys keittoliuoksella on tehokkaan ja tasaisen sellukeiton edellytys. Uudella tutkimusmenetelmällämme selvitettiin imeytymiseen vaikuttavia tekijöitä modernissa mustalipeäimeytyksellä aloitettavassa keitossa.Hakkeiden esihöyrytyksellä ja paineen käytöllä on suuri vaikutus mustalipeän penetroitumiseen mänty hakkeeseen. Pintapuuhakkeiden täydellinen penetroituminen voidaan saavuttaa pelkällä paineistuksella. Sydänpuuhakkeilla korkean penetroitumisasteen saavuttaminen vaatii ilman poistoa puuaineksen kapillaareista esihöyrytyksen avulla. SuperBatch-keittojen alussa optimaalisten olosuhteiden avulla saavutettu keittoliuosten tehokkaampi penetroituminen vaikuttaa suotuisasti keittymiseen, mikä vuorostaan johtaa pienempään rejektipitoisuuteen ja massan kappaluvun laskuun. Mustalipeän penetroituminen sydänpuuhun on huomattavasti hitaampaa kuin veden penetroituminen. Tämä johtuu mahdollisesti liuosten erilaisista aineominaisuuksista, kuten viskositeetista ja pinta jännityksestä.

http://lib.tkk.fi/Diss/2002/isbn9512261944/article3.pdf